وکیوم تراپی مدل Vacuumed V.A.C

وکــــیــوم تــــــراپـــــی
مدل Vacuumed V.A.C

دستگاه وکیوم تراپی مدل Vacuumed V.A.C دارای سه مد کاری دینامیکی پیشرفته، متناوب و پیوسته می‌باشد.که فشار منفی ثابت و کنترل شده ای را از 25 تا 125 میلی متر جیوه ایجاد می‌نماید و با استفاده از فوم و ایجاد محیط خلا بسته با کمک پانسمان فیلم شفاف چسبنده و درن سیلیکونی، فشار منفی به سطح زخم منتقل شده و در نهایت ترشحات زخم در مخزن متصل به دستگاه جمع آوری می‌گردد.

مد های دستگاه

مد دینامیکی پیشرفته (DPCA)

این مد، مدل تکامل یافته ی مد متناوب است. در این حالت پمپ چرخه های منفی ثابتی از فشار منفی را به بستر زخم اعمال می‌نماید و حداقل فشار (25-) میلیمتر جیوه با هدف به حداقل رساندن خطر نشت و تجمع ترشحات در بستر زخم را حفظ می‌کند. به دلیل کاهش انقباض و انبساط فوم، بیمار هیچ دردی تجربه نمی‌کند.

مد متناوب (Intermittent)

در این مد ابتدا دستگاه، فشار منفی را به میزان حداکثر تنظیم شده توسط کاربر می‌رساند و سپس بر اساس زمان انتخابی ثانیه هایی از درمان پمپ روشن و یا خاموش می‌گردد.در این حالت نیز بیمار دردی احساس نمیکند و حالت رشد بافت گرانوله به دلیل تحریک های متناوب مکانیکی در سطح میکروسکوپی زخم، بیشتر می‌شود.

مد پیوسته (Continuous)

در این مد ابتدا پمپ روشن شده و بلافاصله میزان فشار منفی بستر زخم را به مقدار تنظیم شده توسط کاربر می‌رساند.لذا از همان لحظات ابتدایی بیمار هیچگونه دردی احساس نمی‌کند.

ویژگی های دستگاه

home_app_list_check

افزایش سرعت تقسیم میتوز و خون رسانی به بافت

home_app_list_check

کاهش تعداد تعویض پانسمان در طول دوره درمان

home_app_list_check

درمانی سریع مقرون به صرفه، کارآمد و بدون ایجاد درد
home_app_list_check

کمک به تخلیه ترشحات و عفونت های باکتریایی از سطح زخم
home_app_list_check

افزایش میزان اکسیژن و تغذیه بهتر بافت
home_app_list_check

تسریع ایجاد بافت گرانوله
home_app_list_check

درمان و ترمیم زخم های مربوط به شکستگی های باز و ارتوپدی

home_app_list_check

درمان و ترمیم زخم های مربوط به نارسایی های قلبی

home_app_list_check

مورد استفاده در موضع گرافت و فلاپ
home_app_list_check

درمان و ترمیم زخم های دیابتی و نروپاتیک
home_app_list_check

درمان و ترمیم زخم های فیستول با انتهای بسته
home_app_list_check

درمان و ترمیم انواع زخم های فشاری و تروماتیک و زخم های بستر